Stanovy - LAUGARICIO COMBAT CLUB

BOXING - MMA - WRESTLING - KONDIČNÉ CVIČENIA
Prejsť na obsah

Stanovy

Pravidlá

PREAMBULA


1. LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. je nezávislým občianskym združením fyzických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie poskytovanie služieb v oblasti športu, rehabilitácie, aktívneho relaxu. Cieľom o.z. je vytvoriť podmienky pre aktívne športové vyžitie a tréning v oblasti zvyšovania kondície, bojových a úpolových športov, ktoré by pomáhalo aktívnym ľudom vybrať si z ponúkaných aktivít a zapojiť sa do nich.
3. Je otvoreným združením pre každého občana bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, politickej, národnej, či inej príslušnosti.
4. Otvorene bude spolupracovať s občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami, ktoré súhlasia s touto Preambulou a Stanovami, rešpektujú ich a stotožňujú sa s činnosťou a napĺňaním jeho cieľov.
5. Bude zachovávať vo svojej činnosti spoluprácu s Mestom Trenčín a VÚC TSK vo všetkých oblastiach uvedených v bode 2.
6. LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. sa bude riadiť zákonmi platnými v Slovenskej republike.


V Trenčíne, 24. 01. 2013

...................................................................................................................................................................

LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.S T A N O V YČlánok I.
Základné ustanovenia


Názov občianskeho združenia je LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. /ďalej len LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z./.
Sídlom LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. je:
LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
J.Derku 1671/1A, 911 01 Trenčín

Článok II.
Cieľ a činnosť


Cieľom združenia je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie a kvantitatívnejšie poskytovanie služieb v oblasti športu, rehabilitácie, spoločenského diania a aktívneho relaxu. Prvoradým cieľom je vytvoriť podmienky pre aktívne športové vyžitie a tréning v zvyšovania kondície, bojových a úpolových športov, ktoré by pomáhalo vybrať si z ponúkaných aktivít a zapojiť sa do nich obyvateľom Trenčína a jeho okolia.
Vytvoriť podmienky pre vznik centra integrácie a športu.
Poskytovať odbornú, poradenskú a servisnú službu v športu.
Vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z. a jej zložiek.
Vytvoriť pravidelnú a nepravidelnú činnosť v oblasti integrácie, rehabilitácie, spoločenského života a telesnej kultúry, jej rozširovanie podľa potrieb a záujmov obyvateľov bez akýchkoľvek rozdielov.
Zachovať spoluprácu s Mestským úradom Trenčín a Mestom Trenčín, VÚC TSK.
Zabezpečovať informácie o dianí v COMBAT CLUB, o.z. v meste pre obyvateľov a pre jeho návštevníkov, pre obyvateľov TSK a SR.
Aktívne využívať voľný čas detí, mládeže a dospelých, prezentovať nielen fyzické ale aj kultúrne a duchovné hodnoty.
Vytvárať možnosti pre amatérsky šport, upevňovanie zdravia obyvateľov a zvyšovanie ich fyzickej a psychickej zdatnosti.
Pripravovať športové súťaže, organizovať kultúrne, športové a spoločenské podujatia.
Organizovať rekreačné a kondičné aktivity pre deti a mládež, školenia s protidrogovou tematikou, boja proti fajčeniu a alkoholizmu, proti akejkoľvek závislosti.
Článok III.
Členstvo LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.


Členstvo je dobrovoľné, môže byť individuálne a kolektívne.
Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s Preambulou a Stanovami, stotožňuje sa s cieľmi a činnosťou.
Členom LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z. môže byť fyzická i právnická osoba.
Zánik členstva v LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z. je podmienený:
vystúpením
vylúčením
úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
zánikom LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.


Článok IV.
Práva a povinnosti členov


Členovia majú právo:
podieľať sa na činnosti LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.
predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.
byť informovaný o činnosti Predsedníctva LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.

Členovia majú povinnosti:
dodržiavať stanovy LAUGARICIO COMBAT CLUB o.z.
plniť uznesenia
aktívne sa podieľať na činnosti LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.
riadne a zodpovedne vykonávať funkciu, ktorú prijali
chrániť, zveľaďovať a opatrovať majetok LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.


Článok V.
Orgány LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z.

Orgánmi LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z. sú:
Valné zhromaždenie
členovia združenia
Predsedníctvo /štatutári združenia/  

Článok VI.
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia. Právnická osoba je zastúpená svojim štatutárnym zástupcom.
Zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne. Predsedníctvo zvoláva Valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov združenia. Valné zhromaždenie predkladá predsedníctvu návrhy o zániku, zlúčení, alebo zmene stanov združenia.
Valné zhromaždenie ďalej:
navrhuje stanovy združenia , resp. zmeny a
navrhuje rozpočet a správu o hospodárení združenia


Článok VII.
Predsedníctvo /štatutárny orgán/

Predsedníctvo /štatutárny orgán/ je výkonným orgánom LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z., ktorý zabezpečuje činnosť LAUGARICIO COMBAT CLUB, o.z. podľa koncepcie, schválenej Valným zhromaždením.
Za občianske združenie konajú aú  vždy najmenej dvaja členovia predsedníctva /štatutárneho  orgánu/.
Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi prvého predsedníctva. V prípade zníženia počtu členov predsedníctva môže predsedníctvo kooptovať ďalšieho člena. Predsedníctvo /štatutárny orgán/ sa schádza podľa potreby. Jeho rokovania riadi a zvoláva predseda.

Predsedníctvo /štatutárny orgán/:
vypracúva plán činnosti a schvaľuje rozpočet LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
schvaľuje správu o činnosti a hospodárení LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
rozhoduje o hospodárení s prostriedkami LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
rozhoduje oách a doplnkoch stanov LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
riadi a zabezpečuje činnosť LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
zvoláva a pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
rozhoduje o zániku LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.
pozýva na svoje zasadnutia zástupcov jednotlivých zložiek
volí spomedzi členov Predsedníctva Predsedu
rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia

Článok VIII.
Hospodárenie LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.

Majetok LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. tvoria dobrovoľné peňažné a nepeňažné príspevky fyzických a právnických osôb, dobrovoľné členské príspevky, dotácie, dary, účelové dotácie, výnosy z komerčných akcií LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z., granty a príjmy z vlastnej činnosti. LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. môže nadobúdať prostriedky aj od zahraničných sponzorov fyzických i právnických. LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. pre doplnenie príjmov vyvíja v zmysle živnostenského zákona a na základe vydania živnostenského listu v doplnkovú podnikateľskú činnosť.


Článok IX.
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

Rehabilitačná, výchovná, športová, telovýchovná, kultúrna, spoločenská a iná činnosť sa uskutočňuje v jednotlivých zložkách.
Medzi predsedníctvom LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. a jednotlivými zložkami je rovnoprávny vzájomný vzťah.
Zložky nemajú právnu subjektivitu.
Zložkám sa prideľujú získané finančné prostriedky i hmotný majetok podľa ich potrieb a možností.


Článok X.
Zánik LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z.


LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje Predsedníctvo, ktoré súčasne vymenuje likvidátora.
Pri likvidácii LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. sa najprv uhradia všetky pohľadávky a záväzky LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. O naložení s ostatným hnuteľným i nehnuteľným majetkom rozhodnú po vzájomnej dohode členovia LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. a prednesú svoje odporúčanie predsedníctvu.


Článok XI.
Záverečné ustanovenie

Návrh týchto stanov o. z. bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Valného zhromaždenia LAUGARICIO COMBAT CLUB, o. z. dňa 24. 01. 2013 v Trenčíne.


V Trenčíne 24. 01. 2013


Návrat na obsah